Wie doet wat bij de overheid in verband met deze verkaveling


startpagina     nieuws     foto's     kaarten     overheidsdiensten     juridisch    


 1. Gemeentelijke bouwdienst Mechelen
  Maakt in opdracht van het college een samenvatting over de verkavelingsaanvraag, de bezwaarschriften, etc. voor de stemming in het college en de Gemeenteraad. Bij goedkeuring zorgt de bouwdienst voor de hele administratieve opvolging naar Stedenbouw en de adviesverleners.

 2. Gemeenteraad van Mechelen.
  Zij zijn finaal verantwoordelijk voor de afhandeling en beslissen over de verkavelingsaanvraag.

 3. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeentes (VVSG)
  De VVSG is de belangenorganisatie van de Vlaamse gemeenten.


 4. Stedenbouw : Afdeling Ruimtelijke Ordening Huisvesting en Monumenten (AROHM)
  Zij controleren de gemeentes. Hun positief advies is nodig voor de uiteindelijke goedkeuring

 5. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)


 6. Zeeschelde : Administratie Waterwegen en Zeeschelde (AWZ)
  Adviseert enkel over grote waterlopen (zoals de Nete). Als waterbeheerders worden zij in de toekomst mede verantwoordelijk voor advies i.v.m. de watertoets. Tot voor kort bekeken zij meestal enkel het overstromingsrisico vanuit de rivier bvb tengevolge van dijkbreuken.

 7. Provincie Antwerpen (PROVANT)
  Is op 2 manieren betrokken bij verkavelingen :

 8. Co÷rdinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) Vlaanderen
  De CIW staat op het niveau van het Vlaamse Gewest in voor de voorbereiding, planning, controle en opvolging van het integraal waterbeleid. Ze waakt over de uniforme aanpak van de bekkenwerking en is belast met de uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake integraal waterbeleid. Het CIW speelt een belangrijke rol in de bekkenbeheersplannen en fungeert tevens als een platform voor overleg en uitwisseling van informatie tussen alle relevante actoren in het waterbeleid en -beheer.

  Het CIW is de opvolger van het Vlaams Integraal Wateroverleg ComitÚ (VIWC) dat in mei 1996 werd opgericht om het integraal waterbeheer in Vlaanderen beleidsmatig vorm te geven, te begeleiden en de realisatie ervan op te volgen.

  Het CIW is begin oktober 2006 gestart met een "watertoets instrument" dat u kan vinden op www.watertoets.be
  Dit is het "internet instrument" dat alle gemeentes vanaf 1 november 2006 dienen te gebruiken als watertoets voor een nieuwe verkaveling.

 9. Persmededelingen van de Vlaamse Regering
  Om alle persmededelingen i.v.m. de watertoets te bekijken vul je links in : "watertoets" en klik je dan op "zoek"

 10. Milieu- en Natuurraad (MINA)
  Er zijn milieuraden op gemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau
  De milieuraad van de provincie Antwerpen noemt zich de provinciale MiNa-Raad (pMINA) Antwerpen

 11. Commissie Ruimtelijke Ordening (CORO)
  Er zijn commissie's op gemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau.

 12. Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen
  De Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen (VVPW) overkoepelt meer dan 100 lokale polder- en wateringbesturen. Hun website legt uit hoe polders en wateringen functioneren, welke wetgeving van toepassing is en wat de visie van de VVPW op integraal waterbeheer inhoudt. In sommige gevallen kunnen ook zij adviesverlener zijn voor verkavelingen.

 13. Hydrologisch InformatieCentrum (HIC)
  Zorgen voor metingen van waterstanden op grote beken en rivieren. Je kan hier de waterstanden van ondermeer de Nete online uitvragen.
  Klik op "benedenschelde", klik dan op het driehoekje rechts (rupel-walem). Je krijgt nu de meetgegevens met de waterstanden te zien. Om onze bevindingen i.v.m. de afwatering van de beek te toetsen vroegen wij van het HIC alle laagwaterstanden van de Nete over de voorbije 10 jaar. Hier kan je de getij-data raadplegen.

 14. anderen ...