Mechelen schendt en sjoemelt met de waterbeleidsplannen


startpagina     nieuws     foto's     kaarten     overheidsdiensten     juridisch    Er zijn waterbeleidsplannen op Europees niveau, op Vlaams niveau, op niveau van het deelbekken en op niveau van de gemeente. Elk van deze waterbeleidsplannen moet rekening houden met de principes van de plannen op een hoger niveau. De plannen op niveau van het deelbekken moemt men ook DuLo plannen. DuLo staat voor "DUuurzaam LOkaal waterbeleid". In het knelpuntendocument van het DuLo-plan voor het Beneden-Nete deelbekken stond tot kort voor de verkavelingsaanvraag volgende tekst te lezen, specifiek over het verkavelingsterrein :

Noot : Beek A625 loopt dwars over het verkavelingsterrein :

ORIGINEEL :

Waterloop A625
Voor de de invoering van de watertoets :

"Voorlopig worden er (rond de A625 beek) nog een aantal bouwvergunningen toegekend maar binnen de wettelijke beperkingen, wordt er zoveel mogelijk rekening mee gehouden om in natte gebieden het aantal bouwvergunningen te beperken. Probleem is dus dat er voorlopig een wettige basis ontbreekt om in natte gebieden bouwvergunningen te weigeren. In die gevallen wordt het terrein vaak gewoon opgehoogd alvorens te bouwen. Dit gebeurde ondermeer voor de OCMW-verkaveling. ...

Na na de invoering van de watertoets (situatie nu):

"De invoering van een duidelijke watertoets, zoals nu vastgelegd in het decreet, zou hiervoor een goede oplossing kunnen bieden. Op basis daarvan kunnen namelijk vergunningen geweigerd worden."


Echter tegen haar eigen DuLo waterbeleidplan in keurde Mechelen de verkavelingsaanvraag voor de 14 huizen - letterlijk rond de A625 - toch goed.

Maar het gemeentebestuur gaat nog een stapje verder : In september 2006, (terwijl de verkavelingsaanvraag bij Stedenbouw in behandeling is) laat Mechelen alle bezwarende elementen voor de verkaveling uit de plannen verwijderen. Nochtans is er op het terrein niets veranderd.

Het enige wat er overschiet van de origineel zeer kritische tekst is het volgende :

NA AANPASSING :

Waterloop A625
Beoogde resultaat
- voorkomen van wateroverlast langsheen de waterloop

Oplossingenscenario's
- In Walem is een nieuwe verkaveling voorzien. In samenspraak met de stad Mechelen is reeds beslist dat alle woningen gescheiden zullen aangesloten worden

Er moet overleg komen over :
- Afkoppelen van woningen en bedrijven
- opleggen van plaatselijke opvang en vertraagde afvoer van het regenwater (regenwaterputten, hergebruik van regenwater, plaatselijk infiltreren indien dat kan, .)
- Voorzien van bufferingsmogelijkheden

Keuze scenario
Een overleg zal alleszins de eerste stap zijn die moet genomen worden. Verder zal moeten onderzocht worden welke van de voorgestelde mogelijkheden de meest haalbare en wenselijke is.


De gemeente laat voorkomen dat de nieuwe verkaveling er hoedanook zal komen (alhoewel die op dat moment nog bij Stedenbouw is voor beslissing). Meer nog : de nieuwe verkaveling zal de problemen van wateroverlast langsheen de waterloop nu zelfs gaan oplossen, waar de originele versie terecht stelde dat nieuwe verkavelingen moeten gestopt worden wegens het overstromingsrisico.

De buurt reageert geschokt en klaagt aan dat de gemeente op een dergelijke manier kan sjoemelen met de waterbeleidsplannen. Op 28 oktober 2006 sturen we een email naar de dienst Waterbeleid van de provincie Antwerpen (ProvAnt) om deze toestand aan te klagen.

Op 7 november 2006 ontvangen we een antwoord op deze email. De dienst Waterbeleid van Provant laat weten dat de informatie over de afwatering van de A625 uit de waterbeleidsplannen werd verwijderd,   "er vanuit gaande dat de knelpunten aangaande bouwvergunnningen via de watertoets zouden opgelost worden."    Waterbeleid gaat akkoord dat    "de informatie over de verkaveling in Walem zoals ze nu in de DuLo plannen is opgenomen niet compleet is en, met de recente ontwikkelingen, ook niet meer correct is."   Daarom heeft men beslist de fiche terug aan te passen met de meest recente gegevens.Overzicht en samenhang van de waterbeleidsplannen

1. Op Europees niveau

In navolging van de kaderrichtlijn water (888 Kb) wordt van Europees niveau tot lokaal niveau, werk gemaakt van de waterbeheerplanning.

Kijk op de website van de "dienst water" van VMM voor meer info.

2. Op niveau van de Vlaamse Regering


3. Op niveau van de deelbekkens : Het DuLo plan Beneden-Nete

Alle rapporten en kaarten van het DuLo plan Beneden Nete

Met dit plan wil de provincie Antwerpen (PROVANT) samen met de verschillende gemeentes een DUurzaam LOcaal waterbeleid uitwerken. De DuLo plannen zijn ingedeeld per waterbekken. Walem (met Mechelen) zit in het Beneden-Nete gebied. In de projectorganisatie zit Schepen Lamon als vertegenwoordiger van de stad Mechelen.

Over de algemene doelstellingen :

Specifiek over het gebied tussen Weverstraat en Nete : (zie ook hierboven)4. Op niveau van de gemeente : het milieu beleidsplan van de stad Mechelen

Milieu Beleidsplan van de stad Mechelen

Vanaf blz 85 lezen we :

"Beleidskader : Op 14 november 2003 verscheen het decreet betreffende het integraal waterbeleid in het Belgisch Staatsblad. In 2002 werd door het Vlaamse Gewest de code van de goede praktijk voor duurzaam lokaal waterbeleid opgesteld. .... Deze code van goede praktijk is een handleiding voor het planmatig waterbeleid in Vlaanderen. Enerzijds worden een aantal essentiële stappen beschreven om te komen tot een duurzaam lokaal waterbeleid. (DuLo waterplan) Op gemeentelijk niveau is vooral de samenwerkingsovereenkomst 2002-2004 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling' een sterke stimulans voor het nastreven van integraal waterbeheer.

Via de reeds eerder vermelde samenwerkingsovereenkomst 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling (2002-2004) worden gemeenten gestimuleerd om mee te werken aan de opmaak van de deelbekkenbeheerplannen.

Over de watertoets (blz 85) :
"De gemeente, als vergunningsverlenende overheid, dient de watertoets uit te voeren. Bijgevolg kan in Vlaanderen vanaf 24/11/2003 niet meer gebouwd worden op gronden die regelmatig dreigen te overstromen, ..."

"Bij het uitvoeren van de watertoets dient verder rekening gehouden te worden met de verschillende waterbeheerplannen van zodra deze vastgelegd zijn (waterbeleidsplannen, bekkenbeheerplan, deelbekkenbeheerplan" (=DuLo))

Aangezien de stad niveau 2 van de samenwerkingsovereenkomst "milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling 2002-2004" heeft onderschreven engageert zij zich tot de projectorganisatie, de opmaak van de doelstellingennota (basisinventarisatie, discussienota, knelpunten, oriënterend overleg, streefbeeld), een actieplan (DuLo-waterplan) en de uitvoering van prioritaire projecten uit het actieplan."

Het niveau van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en provicie kan je hier bekijken.
Meer info over de samenwerkingsovereenkomst.

Het intergemeentelijk natuurproject