Het verslag van de bouwdienst van Mechelen
onder de loep


startpagina     nieuws     foto's     kaarten     overheidsdiensten     juridisch    

Het doel van dit verslag is om college en gemeentebestuur objectief te informeren in functie van een beslissing over het dossier. Het verslag moet ondermeer een correcte en objectieve samenvatting geven van de bezwaarschriften uit het openbaar onderzoek.

Dit verslag van 5 februari 2006 heeft echter vele "mankementen" die we hieronder weergeven.

Op basis van dit "gefilterde" verslag keurde het college en de gemeenteraad de verkaveling goed.Achterhouden feiten uit het openbaar onderzoek

De verdwenen overstromingsfoto's

Alle overstromingsfoto's die werden meegestuurd naar de bouwdienst kreeg het college/gemeenteraad niet te zien. Het college kreeg de overstromingsfoto's pas te zien op ons initiatief, helaas na de goedkeuring en dus na de afhandeling van het openbaar onderzoek.

Andere achtergehouden feiten uit bezwaarschriften:Niet vermeld om onduidelijke redenen

Waren volgende feiten misschien niet relevant genoeg om te melden aan het college en de gemeenteraad ? Of waren ze niet bekend bij de bouwdienst ?

De ligging in natuurlijk overstromingsgebied

Op de officiële NOG-kaart van GIS vlaanderen is dit natuurlijk overstromingsgebied (NOG). Tussen de beek en het waterzuiveringsstation is het gebied rood ingekleurd. Bekijk hier de legende. Of kijk zelf op de officiele gisvlaanderen kaarten.

De schending van de water beleidssplannen

De verkaveling gaat lijnrecht in tegen een aantal water beleidsplannen waaronder het DuLo plan dat stelt dat in dit gebied (rond de A625 beek) wegens het water niet meer mag verkaveld worden.


Met of zonder watertoets ?

Het is niet duidelijk uit het verslag van de bouwdienst of er nu een watertoets is gedaan of niet. De juridische sectie vermeldt het decreet van de watertoets niet terwijl het verslag zelf wel melding maakt van een watertoets. Nochtans is de gemeente per decreet verplicht om een watertoets te (laten) doen.

Wat is de watertoets ?

In een decreet van de Vlaamse overheid van 14/11/2003 wordt de watertoets verplicht opgelegd om er voor te zorgen dat er geen woningen meer bijkomen in overstroombare gebieden. Hierbij krijgen de verkavelingsverstrekkers (dus ook de gemeentelijke bouwdienst) de plicht om na te kijken of het perceel niet ligt in mogelijk overstroombaar gebied.
Alle informatie kan je vinden op www.mina.be/watertoets van de Vlaamse overheid.
Op onze juridische pagina kan je het decreet zelf lezen.

Hoe heeft de gemeentelijke bouwdienst dan de watertoets gedaan ?

De bouwdienst heeft vrijblijvend advies gevraagd aan :

1) de dienst Zeeschelde

Deze had geen bezwaren of opmerkingen. (omdat die zich enkel bevoegd acht voor overstromingen vanuit de Nete bvb door een dijkbreuk)

2) de dienst stedelijke ontwikkeling/milieudienst

In het verslag van de bouwdienst staat er enkel vermeld : "voorwaardelijk gunstig advies van 6 december 2005". In werkelijkheid was het advies van deze dienst zeer kritisch t.o.v. een verkaveling.


nota inkijken
Enkele zinnen uit de nota :
  • "... kan de vraag gesteld worden of het verantwoord is dit lager gelegen gebied vlak bij de Netedijk aan te ontwikkelen.
  • Het is dan ook van groot belang dat een degelijke watertoets (door afdeling water) wordt uitgevoerd voor de geplande verkaveling.
  • Ophoging terrein mag geen wateroverlast veroorzaken bij aanpalende percelen."

Van deze tekst staat echter geen woord in het eindrapport van de bouwdienst.

Verder is er geen enkele melding van enige andere actie die ondernomen is om na te kijken of dit perceel wel geschikt is om te bebouwen. (wat toch wel de bedoeling van de watertoets is)
  1. Heeft de bouwdienst voor het maken van het rapport iemand ter plekke gestuurd om de situatie te bekijken ? We vermoeden van niet, vermits we daar niets van terugvinden in het verslag.
  2. We vinden geen melding van enig technisch analyse zoals het bekijken van de afwatering van de beek, de samenstelling van de ondergrond, de vegetatie (zoals Natuurpunt wel deed in hun bezwaarschrift ), of zelfs maar het bepalen van de grondwaterstand.
  3. Er is geen enkele berekening om de gevolgen van de geplande ophoging voor de omgeving te bepalen. Hiervoor bestaan nochtans relevante wetenschappelijke methodes.
  4. Tevens laat de bouwdienst ook na advies te vragen aan de gespecialiseerde "Dienst Water" van de Vlaamse gemeenschap. Dit zal de gemeente pas op 17 mei doen onder druk van de omwonenden.
Met de conclusie dat er hier geen sprake is van een degelijke en objectief uitgevoerde watertoets zijn we niet alleen. In Mei verscheen er in het maandblad van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeentes (VVSG) een artikel onder de titel : "Aanmodderen met de watertoets". Hierin zegt Stedenbouwkundig Ambtenaar van de bouwdienst van Mechelen, Anke Van Caudenbergh zelf dat de watertoets op dit moment voor de bouwdienst slechts een formaliteit is.


Foutieve uitleg van de bouwdienst

Het feit dat er geen enkele technische analyse is gedaan belet de bouwdienst niet om enkele krasse uitspraken te doen :

Over de reden van overstromingen

Op één plaats in het rapport van de bouwdienst geeft men toe dat er overstromingen zijn. Over de reden hiervan zegt het rapport :

" De overstromingen zijn enkel het gevolg zijn van regenwater dat niet kan afwateren naar de beek door de de verhoogde zijkanten (kruinen) van de beek ".

De reden voor de overstromingen is niet de gebrekkige afwatering naar de beek maar het feit dat de beek zelf niet in staat is het regenwater voldoende snel af te voeren.

Dat kunnen we staven met volgende foto's en video :

Over de voorbarige vrees van de omwonenden

Op de vrees van de buurt dat de geplande ophoging wateroverlast gaat teweegbrengen voor de omwonenden zegt de bouwdienst zonder enige technische argumentatie :

"Bedoeling is om de gronden op te hogen tot het peil van de omliggende tuinen. (...) Ook na de ophoging blijft het peil van de verkaveling lager dan de aanpalende tuinen. Het principe van de afwatering wijzigt niet(...) In pricipe wijzigt de afwatering niet zodat de vrees voorbarig is."

Volgende foto's tonen het tegendeel. Ze zijn genomen bij de andere verkaveling in de Weverstraat, 80 meter verderop, juist voorbij de boerderij. Hier is men begin april 2006 gestart met het ophogen van de vroegere paardenweide. Door het water-verdringend effect van de ophoging kreeg het erf achter de boederij het volop te verduren.

VOOR :NA :


Bovendien zal het regenwater dat terecht komt op de daken, opritten en het wegdek van de nieuwe verkaveling zorgen voor een versnelde afwatering naar de beek. Deze beek is vandaag al niet in staat om het regenwater tijdig af te voeren.
Of zoals Aquafin zegt : "... Aangezien deze beek nu al continu gezwollen is, kan ze het extra water van de verharde oppervlakken er onmogelijk nog bij nemen."

Samenvatting :

Conclusie over het verslag van de bouwdienst

Het verslag van de bouwdienst is niet objectief en verzwijgt alle feiten die de verkaveling in de weg staan. Ieder initiatief om de werkelijke situatie in te schatten ontbreekt. We kunnen absoluut niet spreken over een objectief uitgevoerde watertoets zoals de wetgever het voorschrijft. Ook juridisch is de gemeente hier in de fout gegaan door vaag te blijven over de al dan niet gedane watertoets.
( zie onze studie van precedenten met de watertoets voor de Raad Van State )