Verkaveling Weverstraat / Emiel Engelsstraat, Walem


historiek van de verkaveling

foto's en video

kaarten (NOG, ROG, DuLo,...)

info/analyse waterproblemen

wie is wie bij de overheid

juridisch

soortgelijke gevallen

DuLo waterbeleidsplan

onze petitie (afgesloten)

wie zijn we


In februari 2006 ontvangt de stad Mechelen een verkavelingsaanvraag voor een zeer laaggelegen gebied in deelgemeente Walem, vlak onder de Netedijk. Het terrein fungeert als buffergebied voor beek A625 en staat vele maanden per jaar onder water .

Tijdens het openbaar onderzoek (juli 2006) dienen negen families uit de buurt een bezwaarschrift in. Al deze bezwaarschriften hebben het over de waterproblematiek. Ook twee afdelingen van Natuurpunt sturen een bezwaarschrift. Aquafin (betrokken via de aanpalende waterzuiveringsinstallatie) stuurt een brief waarin het waarschuwt voor mogelijk overstromingsgevaar.

Ondanks de vele signalen doet de bouwdienst (alhoewel dit wettelijk verplicht is) geen watertoets. In het verslag van de bouwdienst aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt er gezwegen over de ontvangen overstromingsfoto's van de omwonenden en het feit dat het gebied gelegen is in natuurlijk overstromingsgebied (NOG). Men laat ook na te vermelden dat het eigen beleidsplan voor duurzaam lokaal waterbeheer (DuLo) voorschrijft dat in het gebied rond beek A625 alle verkavelingen moeten stoppen wegens te nat.

Sterker nog, terwijl het dossier in behandeling is bij Stedenbouw laat men de tekst van het DuLo beleidsplan aanpassen. Alle bezwarende elementen voor de nieuwe verkaveling zoals de ligging in zeer nat gebied en de te kleine capaciteit van de afwateringsklep naar de Nete, verdwijnen uit het plan zonder dat er op het terrein enige wijziging heeft plaatsgevonden.

Uit de watertoets die gedaan wordt op vraag van Stedenbouw blijkt dat het gebied ook gelegen is in recent overstromingsgebied (ROG). Stedenbouw geeft dan ook een negatief advies .

In januari 2007 tekent de ontwikkelaar beroep aan bij de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen. Hij mag er zijn zaak komen bepleiten en legt maar liefst drie verschillende alternatieven voor. De Deputatie vraagt advies aan de provinciale dienst water. Die adviseert negatief : "De percelen zijn gelegen in recent overstroomd gebied en hebben zij duidelijk een waterbergende functie voor de omgeving. Het ophogen van de gronden zou een nefaste invloed hebben op de waterhuishouding en de waterbeheersing."

Eind 2007 bevestigt de Deputatie in haar besluit de eerdere weigering van Stedenbouw.

Lees hier de volledige historiek van de verkaveling


De geplande ophoging van dit terrein zal de huidige buffercapaciteit voor het regenwater vernietigen en nog meer waterellende veroorzaken voor de directe omgeving. Als bewoners van de huizen in de Weverstraat en Emiel Engelsstraat zijn we dan ook bang dat na de ophoging het water onze richting zal opkomen.


Het feit dat onze woningen bedreigd zijn als men het buffergebied door de geplande ophogingen zou vernietigen, wordt bevestigd door volgende onafhankelijke instantie's:
 1. Advies van de Dienst Zeeschelde
  "Het gebied is een zeer laaggelegen gebied. Deze percelen komen regelmatig onder water. Door op te hogen verdwijnt het natuurlijke bufferbekken en zal het probleem zich elders voordoen."

 2. Het negatief advies van de Dienst Water van de Vlaamse gemeenschap
  "De verkaveling ligt in effectief overstromingsgebied. ... De percelen bevinden zich volledig in potentieel waterbergingsgebied volgens de geschiktheidkaart waterberging. Het innemen van dergelijke gebieden moet maximaal vermeden worden ter bescherming van de reeds bestaande vergunde bebouwing."

 3. Het negatief advies van de Dienst Water van de Procincie Antwerpen
  "De verkaveling ligt in recent overstroomd gebied. ... De percelen komen onder water te staan bij onvoldoende afvoer van de waterloop 6025 naar de Beneden Nete, bij hoge waterstanden in de Nete en overvloedige neerslag. Zij hebben dus duidelijk een waterbergende functie voor de omgeving. Door het ophogen van de gronden, noodzakelijk om ze bouwrijp te maken, gaat natuurlijk bufferend vermogen van het gebied verloren. De ophoging heeft een nefaste invloed op de waterhuishouding en de waterbeheersing van het gebied..."

 4. Aquafin
  "Aangezien de beek nu al continu gezwollen is, kan ze het extra water van de verharde oppervlakken er onmogelijk nog bij nemen.   ... Wanneer de watertoets naar eer en geweten wordt toegepast, mag en kan het perceel dan ook nooit verkaveld worden."

 5. Natuurpunt
  "We vonden er 22 plantensoorten die obligaat verbonden zijn aan permanente overstromingsregimes en/of een permanent hoge grondwaterstand. ... We hopen van harte dat we hier nooit een sociaal drama te zien zullen krijgen en dat men zo verstandig is deze verkaveling niet in te planten. "

 6. De eigen milieudienst van de Stad Mechelen
  "De milieudienst was geen enthousiaste partij van bij de aanvang en dit wegens diverse redenen : ligging in de vallei van de aanpalende Nete, laaggelegen met vragen naar waterhuishouding. ... De oorzaak van de drassigheid is mogelijk de structuur van de waterloop 625 en de onvoldoende afzetmogelijkheden naar de Nete toe. " "

 7. BBL
  Zij plaatsten de verkaveling op hun website www.nattevoeten.be als voorbeeld van wat er toch nog kan misgaan ondanks de officiële invoering van een algemeen verplichte watertoets.

 8. Negatief advies van Stedenbouw
  "De bezwaren met betrekking tot de waterhuishouding, -kwantiteit, -toets zijn terecht en gegrond. ... De terreinophoging en verharding zal als gevolg hebben dat er bijkomende schade door wateroverlast ontstaat op andere plaatsen. Indien deze omgevingsgebieden reeds bebouwd zijn, zoals hier het geval is, dat wordt de reeds bestaande bebouwing meer bedreigd."mail ons  

Deze website werd keer bekeken.       stats